Obchodní podmínkyPROVOZNÍ ŘÁD PORTÁLU OFERTEO.CZ
1. Provozovatelem portálu je firma Oferteo S.A. se sídlem ve Vratislavi, ul. Świeradowskiej 51-57/102A, DIČ 899-269-34-75, IČO 021182878 a KRS 913981.
2. Obsahem provozního řádu jsou pravidla fungování a podmínky používání portálu Oferteo.cz, který je určen pro uživatele hledající obchodní partnery.
3. Provozní řád stanovuje práva a povinnosti uživatelů používajících portál, a rovněž práva, povinnosti a rozsah odpovědnosti provozovatele portálu.
4. Každý uživatel okamžikem akceptace provozního řádu prohlašuje, že bere na vědomí jeho obsah a vyjadřuje svůj souhlas s jeho podmínkami.
5. Provozovatel je oprávněný ověřit pravdivost, úplnost, změny a doplňky informací, které uživatelé poskytují.

POPLATKY
6. Služby poskytované portálem Oferteo.cz jsou bezplatné.
7. Provozovatel si vyhrazuje právo zavést za poskytované služby poplatky.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8. Používáním portálu, zejména registrací nebo zasláním inzerátu nebo vyžádáním nabídky uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním a využíváním poskytnutých osobních údajů, včetně zpřístupněných informací uvedených v inzerátu nebo poptávce, a to k marketingovým účelům nebo k účelům poskytování služeb v rámci portálu a s jejich uložením do databáze provozovatele. Současně uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel portálu posílal obchodní informace.
9. Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob za účelem poskytování služeb a je správcem těchto údajů. Poskytnutí osobních údajů provozovateli portálu je dobrovolné. Každý, kdo poskytl osobní údaje provozovateli portálu Oferteo.cz, má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo tyto údaje opravovat po předcházejícím jednoznačném potvrzení své totožnosti.
10. Portál Oferteo.cz od svých zákazníků předkládajících inzeráty nebo poptávky nabídek požaduje, aby uváděli pouze údaje v nevyhnutném rozsahu. Současně ponechává uživatelům jistou volnost a umožňuje jim, aby na základe vlastního uvážení poskytli údaje v širším rozsahu. Údaje zákazníků předkládajících inzeráty nebo poptávky nabídek se zpřístupňují výhradně registrovaným firmám.
11. Veškeré materiály reklamního charakteru související s komerční činností provozovatele a jeho smluvních partnerů mohou být uživatelům zasílány výhradně s jejich souhlasem.
12. Některé rubriky portálu mohou používat soubory cookies, které se používají mezi jiným k usnadnění přihlášení.
13. Heslo uživatele je zašifrováno metodou, která znemožňuje, aby provozovatel toto heslo odhalil.
14. Účet uživatele obsahuje informace důvěrného charakteru. Údaje účtu uživatele lze změnit pomocí nabídky menu Můj účet. Přístup k účtu uživatele je chráněn heslem.
15. Registrovaný uživatel je povinen zabránit zneužití svého hesla. Za veškeré jednání registrovaného účastníka nebo třetích osob v prospěch nebo prostřednictvím jeho účtu odpovídá on sám.

ZODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE
16. Provozovatel portálu žádným způsobem neručí za to, že portál je prostý vad.
17. Provozovatel nenese odpovědnost za poruchy funkčnosti portálu, a to ani v případě, kdyby jejich následkem došlo jednáním uživatele ke ztrátě údajů.
18. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit provoz portálu z technických důvodů nebo z důvodů vyšší moci.
19. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a materiálů umísťovaných nebo zasílaných prostřednictvím portálu.
20. Provozovatel neručí za to, zda dojde k navázání obchodních kontaktů mezi uživateli portálu.
21. Provozovatel nenese odpovědnost za následky vyplývající ze zneužití údajů poskytnutých prostřednictvím portálu.
22. Provozovatel není smluvní stranou, stranou dohod nebo jiných právních úkonů uskutečňovaných mezi uživateli portálu a z tohoto důvodu provozovatel nenese žádnou odpovědnost za neplnění nebo vadné plnění smluv uzavřených v důsledku nebo v souvislosti s používáním portálu. Provozovatel nenese rovněž žádnou odpovědnost za jiná jednání nebo opomenutí uživatelů.

ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
23. Uživatel využívá portál na vlastní odpovědnost.
24. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah veškerých sdělení a za údaje umísťované na portálu Oferteo.cz.
25. Uživatel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje.
26. Rozšiřování nebo poskytování informací získaných prostřednictvím portálu třetím osobám je zakázáno.
27. Je zakázáno umísťovat na portálu materiály protiprávního charakteru.
28. Je zakázáno umísťovat na portálu vulgarizmy, materiály urážlivého charakteru, materiály narušujících lidskou důstojnost, urážející city, postoje nebo názory jiných osob a pod.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
29. Jednání v rozporu s tímto provozním řádem bude považováno za jednání poškozující provozovatele.
30. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zablokovat takového uživatele, jeho inzeráty, poptávky nebo účty, jenž porušuje ustanovení tohoto provozního řádu, právní předpisy nebo práva třetích osob.
31. Uživatel není majitelem internetové adresy své navštívenky. Provozovatel může změnit adresu navštívenky bez uvedení příčin.
32. Provozovateli náleží právo změnit provozní řád, kdykoli to uzná za nutné.
33. Nový provozní řád začne platit okamžikem jeho zveřejnění na portálu v rubrice provozní řád.html.
34. V případě sporů budou strany usilovat o jejich vyřešení smírem. Pokud bude nutné, aby spor rozhodl soud, pak příslušným soudem bude soud příslušný sídlu provozovatele.